Молитва богородице помощнице в родах

Храм рождества иоанна предтечи

Тропа́рь Пресвяте́й Богоро́дице в честь ико́ны Ея́ «Помо́щница в ро́дах»
глас 4

Ма́ти Бо́га на́шего, во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца, по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́, те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́, и младе́нцев их во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих, под покро́в Твой, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: Ты бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

Конда́к Пресвяте́й Богоро́дице в честь ико́ны Ея́ «Помо́щница в ро́дах»
глас 2

Слез Е́виных разреше́ние, проро́ческих писа́ний исполне́ние, от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая, и во ясле́х Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая, к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице жен и младе́нцев, к Тебе́ воздыха́ем и Тя велича́ем: ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

Моли́тва пе́рвая Пресвяте́й Богоро́дице в честь ико́ны Ея́ «Помо́щница в ро́дах»

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Обратите внимание

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви.

Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на не́мощныя лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и приба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я Пресвяте́й Богоро́дице в честь ико́ны Ея́ «Помо́щница в ро́дах»

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст рожда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: http://predtecha-ioann.ru/ibm-pomoshnica-molitvi/

Икона Божией Матери “Помощница в родах”

Избранней от всех родов Помощнице рода христианскаго, к богоугодней жизни раждающей, благодарственная пения приносим Ти, Богородице, о даровании чудныя иконы Твоея. Ты же, яко скорая и всемилостивая верных Заступнице, не остави нас в скорбех, да зовем Ти:

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице: Радуйся,— егда Бог Слово воплощашеся во утробе Ея; и мы, грешнии, дивящеся святому Рождеству, пред иконою чудною Твоею с верою и надеждою вопием Ти:

Радуйся, радость Христова Рождества познавшая; радуйся, Сына Света нам даровавшая.

Радуйся, скорби гонений с Плодом во чреве претерпевшая; радуйся, в подвизех материнских на земли преуспевшая.

Радуйся, скорби родов в радость претворяющая; радуйся, Твоею любовию нас для неба созидающая.

Радуйся, подвигом жития Твоего нас просветившая; радуйся, чудными родами весь мир удивившая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад своих к Царю славы приводящая.

Кондак 2

Видящи, Всенепорочная, во славе Сына Твоего пред нами пребывающая, скорби верных рабов Твоих, яже гневнаго ради Божия вразумления посылаемыя, благоволила еси явити икону Твою, чудесы ю прославляющи, да, покрываемии Твоею любовию, с надеждою вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Жизнодателя рождшая, Пресвятая Богородице, благодатное попечение женам в родах утвердила еси, разуму нашему просвещение свыше исходатайствовала еси, да познаем, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Мы же, дивящеся свыше благодатному укреплению со слезами радости вопием Ти:

Радуйся, от грехов нас отвращающая; радуйся, трудную долю жен облегчающая.

Радуйся, сердца наша любовию Твоею умягчающая; радуйся, молитвами Твоими Сына нам в помощь призывающая.

Радуйся, Рождество Сына Твоего никогда не забывающая; радуйся, в родах жен христианских не оставляющая.

Важно

Радуйся, в духовном рождении всех благословляющая; радуйся, в свет Сына Твоего неизменно призывающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад своих к Царю славы приводящая.

Кондак 3

Сила Вышняго благодатию Богоматере землю Русскую освящает, чад духовных Своих измлада любовию умудряющи и воинов Христовых к чистоте Православия непрестанно призывающи; мы же с верою прибегаем ко Господу, пред иконою Твоею, Богородице, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имамы Тя, Заступнице усердная рода христианскаго, яко Матерь, чад Своих покаянию и смирению научающую, токи чудес нам во укрепление от пречестныя иконы Своея милостивно источающую, благодатию от Бога во спасение всех нас осеняещую. Сего ради зовем Ти сице:

Радуйся, явлением иконы Твоея мглу лютых обстояний отгоняющая; радуйся, во святей Руси верных чад православною верою окрыляющая.

Радуйся, боли при родах благодатию Святаго Духа ослабляющая; радуйся, любовь Твою всегда нам источающая.

Радуйся, в скорбех многим женам прозрение; радуйся, дарующая любящим Сына Твоего молитвенное попечение.

Радуйся, сердца наша радостию родов умягчающая; радуйся, в святость и чистоту детства нас возвращающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 4

Бурю лютых смятений во стране нашей воздвигнутых врагами Церкве, Пресвятая Дево, укрощаеши, чад Твоих заблуждших в покаянии умудряеши, души жен воинов Христовых в родах надеждою светлою укрепляеши, научающи тем люди Твоя благодарственно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше православнии людие сокровенную тайну, яко предстательством Твоим, Богородице, суд о Отечестве нашем преложен на милость, и дивящеся свыше благодатному Твоему попечению, благоговейно вопием Ти сице:

Радуйся, наша семьи от уныния избавляющая; радуйся, благодатным Твоим покровом младенцы осеняющая.

Радуйся, скорби ради покрытия грехов нам попускающая; радуйся, чад наших в святости охраняющая.

Совет

Радуйся, юность нашу светом истины просвещающая; радуйся, супружества венчанная пред Богом с любовию хранящая.

Радуйся, к Таинству венчания супруги призывающая; радуйся, от блуда смертнаго всех верных предостерегающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 5

Боготечная звезда явися нам, Богородице, честная Твоя икона, всех скорбящих в родах жен лучами чудес Твоих осиявающая, блуждающих в духовнем мраце к свету Сына Твоего призывающая, в греховных страстех утопающих в благодатный мир милостию Бога Отца облекающая и на путь спасения утешением Святаго Духа наставляющая. Мы же, верою обретше радости сия, вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Слышавше православнии людие, яко святую икону Твою, Богородице, Господь многими чудесы прославляет: скорби жен христианских в родах облегчает, сердца отец и матерей во славу Божию радостию наполняет,— яко освящение, яко щит и вспоможение почитают ю. Сего ради вопием Ти сице:

Радуйся, жилище и доме Христа Бога нашего; радуйся, спасение русскаго народа, в отчуждение от Бога духом впавшаго.

Радуйся, христиан непобедимая Хранительнице; радуйся, Искупителя грехов наших рождшая.

Радуйся, благодатней надеждой сердца жен в родах наполняющая; радуйся, к духовному рождению в Таинстве Крещения неустанно призывающая.

Радуйся, добродетелей великое стяжание; радуйся, Божие к немощным благоволение.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 6

Пред пречистым Твоим образом проповедаем, Госпоже Богородице, великия Твоя милости, яко семьи христиан ограждаеши, церкви домашния благодатию Святаго Духа покрываеши, жен со чады защищаеши, и, ведуще Тя воистину Помощницу непобедиму, приносим Ти славословия сия и радостно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Воссиявши просвещение истинное, Пречистая Богородице, явися чудная икона Твоя, родителем на утешение, рассеянным семьям в воссоединение, востающим на Господа неверием в предупреждение, всем нам во укрепление и вечное блаженство во Христе, Господом дарованное искуплением. Мы же, дивящеся о нас попечению, благодарно вопием Ти:

Радуйся, от внезапныя смерти нас избавляющая; радуйся, мрачных духов святостию Твоею отгоняющая.

Радуйся, покровом Твоим нас осеняющая; радуйся, истинно нас молитися научающая.

Радуйся, к долготерпению в скорбех и недузех нас приклоняющая; радуйся, богоноснеи руце Твои за нас, грешных, к Сыну в молитве непрестанно возносящая.

Обратите внимание

Радуйся, николиже верных Сыну Твоему заступлением не оставляющая; радуйся, немощных благодатным Покровом Твоим покрывающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися и во истине просветитися, Премилосердый Господь, усынови нас Матери Своей и дарова Ю женам христианским в родах в поможение, чадом нашим в благодатное небесное окормление. Мы же, обряще от Бога радости сия, со слезами вопием Вседержителю: Аллилуиа.

Икос 7

Нову показа милость всех Творец и Владыка наш Господь, егда положи во гневе Своем за грех наказати род человеческий и рече жене Адама: В болезнех родиши чада твоя,— яко сотвори сие для многих человеков ко вразумлению спасения ради душ их. Сего ради и мы, Владычице, припадающе к пречистому образу Твоему, усердно молим Тя: милосердия двери отверзи нам, вопиющим Ти сице:

Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, Ангельское и наше непрестанное удивление.

Радуйся, Божия милости и любве исполнение; радуйся, Подательнице спасительнаго в родах вспоможения.

Радуйся, правды святыя Попечительнице; радуйся, любве и доброты непоколебимая Хранительнице.

Радуйся, в гордости закосневших заступления Твоего лишающая; радуйся, от крещеных младенцев радостный взор Твой не отвращающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 8

Странно маловерующим слышати, како образ Твой святый токи благодати источает, грешным, в покаянии к Тебе пришедшим, радость дарит, исцелением скорбящих и болящих жен в родах Бога прославляет, мы же с верою поклоняемся Тебе: образ бо честию к первообразу восходит, и, всемерно прославляюще Тя, с радостию поем Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся еси горе и земных не оставлявши, Пресвятая Богородице, узы страстей благодатным попечением ослабляеши, в покаянии притекающим к Тебе предстательством пред Богом очищаеши, искуплением Христовым сердца наша преображаеши. Сего ради, величающе, воспеваем Ти тако:

Радуйся, чрез покаяние к Богу, приводящая; радуйся, покаянием нашим двери райския отверзающая.

Радуйся, родительским покаянием от чад болезни отвращающая; радуйся, покаянием мир духовный в семьях верных утверждающая.

Важно

Радуйся, покаянием бесовския разлады в семьях угашающая; радуйся, покаянием церковным со Христом нас вновь соединяющая.

Радуйся, в покаянии приходящих преображающая; радуйся, чрез покаяние заступлением Твоим пред Сыном спасающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 9

Всякаго естества ангельскаго превысшая явилася еси, Пресвятая Дево, Бога бо зачала еси плотию, Господа во утробе Твоей вместила еси, темже яко Святейшую и Славнейшую у Престола Царя царей величающе Тя, вопием о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства боговещанных проречений ныне зрим о Тебе сбывшаяся, Богородице, яко воистину Бога плотию родила еси нам. И будущаго Царствия Божия не лиши нас, Покровом Твоим нас от козней мира сего оберегающи. Мы же обетованное блаженство во Христе в молитвах призываем и в покаянии вопием Ти:

Радуйся, твердое Православия укрепление; радуйся, душ наших скорое спасение.

Радуйся, отчужденных от Бога к вере возрождение; радуйся, духовное наше прозрение.

Радуйся, в чистоте Православия нас оберегающая; радуйся, от греховнаго падения нас изводящая.

Радуйся, вопиющих к Тебе скорое услышание; радуйся, чадородие благословляющая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 10

Спасти хотящи многия жены в родах от обдержащих их страстей и напастей, чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, еяже ради козни диавола утихают, смертоносныя болезни исчезают, боли в родах ослабевают, да вси, видяще являемую Тобою милость, вопиют со умилением Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси, Богородице Дево, Святей Руси и народу ея ограждение, врагов Православия обличение, женам-матерем сугубое утешение, малым чадом благодатное попечение. Темже, благодаряще Тя, вопием Богу:

Радуйся, прославляющих Тя от бед избавляющая; радуйся, позабывших Тя посрамляющая.

Радуйся, православных матерей славо и попечение; радуйся, сохраняющих целомудрие верное ограждение.

Радуйся, спасительный елею кающихся; радуйся, Царице Небесная всех во Христе раждающихся.

Радуйся, радости наша умножающая; радуйся, младенцев и матерей сугубою любовию Твоей защищающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 11

Пение хвалебное и благодарственное приносим Ти, Пресвятая Владычице: под Покровом Твоим в Православней Церкви по милости Божией раждаемся, в благодатном окормлении Твоем неизменно умудряемся, заступлением Твоим во Христе искони спасаемся, и возложивше на Тя упование, радостно вопием Богу: Аллилуиа.

Читайте также:  Молитвы перед, во время и после операции - православные иконы и молитвы

Икос 11

Светоприемная свеща истиннаго Света сущим нам на земли явльшися, души просвещаеши, чтущих Тя в вере во спасение наставляеши, младенцев во утробах матерей охраняеши, да поем Ти сице:

Радуйся, в рождении чад скорби ослабляющая; радуйся, грехи наша Твоими молитвами к Сыну отпускающая.

Радуйся, воином Христовым жен смиренных посылающая; радуйся, непорочность отроковиц охраняющая.

Совет

Радуйся, духовно всех невидимо окормяющая; радуйся, Твоею любовию в бедах нас покрывающая.

Радуйся, от хульных мыслей предостерегающая; радуйся, от умерщвления неродившихся младенцев всех отвращающая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 12

Благодать небесныя славы Твоея дати восхотевши почитающим Тя с любовию, Владычице, по вере даруеши чрез икону Твою Богообщение, знамения и чудеса исцеления, от духовных скорбей избавление. Мы же, ведевше сокровища сия, велегласно вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, бывшая в древняя и настоящая времена, хвалим Тя, Богородице, верным врата в жизнь вечную молитвами Твоими отверзающая, благодатию Святаго Духа в земной жизни защищающая, ко Господу людей избранных Твоею любовию привлекающая; мы же, упование по Бозе возлагающе на Тя, с покаянием вопием сице:

Радуйся, отчаянных спасение; радуйся, погибающих оживление.

Радуйся, от бед избавление; радуйся, духовныя радости утверждение.

Радуйся, обидимых Утешительнице; радуйся, гонимых Покровительнице.

Радуйся, в малом верных укрепляющая; радуйся, возлюбивших Господа окормляющая.

Радуйся, Помощнице в родах, чад Своих к Царю славы приводящая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Помощнице в родах, рождшая всех святых Святейшее Слово, надеждо духовнаго нашего пробуждения и во всем благаго поспешения, в родах телесных, Благодатная, женам православным утешение, Царствия Небеснаго наследники всех сотвори, верно вопиющих Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель …» и 1-й кондак «Избранней от всех родов …».

Молитва первая

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа.

Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши.

Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя, Всемилостивая Владычице: нас, грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави; даруй им здравие и благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою.

О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли и не презри слез и воздыханий рабов Твоих.

Услыши нас в день скорби, пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших.

Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, Милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Мати Бога нашего, во утробе заченши Христа Жизнодавца, помощи в рождении Того не потребовала еси, темже легце разрешитися рабом Твоим благослови и помози, и младенцев их во время благопотребное родитися имущих, под покров Твой, яко Матерь, молим, приими: Ты бо еси в родах Помощница, Заступница рабом Твоим.

Кондак, глас 2

Слез Евиных разрешение, пророческих писаний исполнение, от Духа Святаго Богомладенца заченшая, и во яслех Вифлеемских Того смиренно родившая, к Тебе прибегаем яко Хранительнице жен и младенцев, к Тебе воздыхаем и Тя величаем: радуйся, Благоутробная Мати, в родах Помощница.

Источник: https://akafist.ru/bogorodica/pomoshnica-v-rodax/akafist

Молитва чудотворной иконе Божьей матери Помощница в родах, акафист

Как и чем может помочь икона и молитва Богородице беременной женщине?

Каждая женщина, носящая в своём чреве, постоянно думает о родах. Как они будут протекать? Все ли будет нормально? С малышом? С ней самой?

Избежать всех этих страхов поможет молитва «Помощница в родах». Эта молитва читается Богоматери, так как она является заступницей женщин, ну и, конечно же, всех христиан. Любой человек может обратиться к ней в различных житейских вопросах и спорах, так как она просит и молится за весь грешный человеческий народ, имеет терпение к ошибкам. Богоматерь является также и помощницей в родах.

Ведь Богородица сама является матерью, поэтому именно ей нужно молится не только в приближение родов, но и на протяжении всей беременности. Она не отказывает, даёт помощь любому просящему.

Обратите внимание

Верующий человек испытывает благодать, ведь он чувствует, что Господь с ним, его поддержку и знак. Именно в молитвах человек растворяется и все его тревоги и стресс уходят, он чувствует, верит, что его молитвы Бог обязательно услышит, и не оставит без поддержки.

Просящий, молясь Пресвятой Богородице, получает и поддержку, и помощь.

Молитва Богородице: как молиться?

Женщина, узнав, что под её сердцем, бьётся ещё одно сердечко, должна обязательно читать молитву о ребёнке, чтобы малыш находился под покровом Божьей матери, и беременность протекала хорошо.

А молитва о детях ко Пресвятой Богородице такова:

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещёных и безымянных и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства.

Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесённые. Вручаю дитя моё всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

Молитву нужно произносить каждый день, а после рождения ребёнку необходимо поблагодарить Богоматерь благодарственной молитвой. А также благодарственные молитвы можно произносить и во время беременности.

Ведь у людей есть много поводов для вынесения благодарности Божьей матери. Это не только беременность. Благодарность за еду, воду, воздух, солнце, за мир, жизнь на земле. Для благодарности существует много причин, просто люди нечасто помнят об этом.

Беременность является большим чудом и говорит о любви Господа к женщине, носящей ребёнка.

В наше время статистика по этому поводу очень печальна. Множество пар несколько лет стремятся завести ребёнка и у них не получается осуществить главную мечту в своей жизни.

Со временем женщина понимает, что ни карьера, ни деньги, ни успех в жизни не являются самым важным. В жизни нет смысла, если она не родила ребёнка, так как материнство — это её главное предназначение в жизни. Без ребёнка жизнь становится пустой.

Ведь ничто в жизни не сможет сравниться с детским лепетанием и детским смехом. Это очень большой дар — быть матерью, именно об этом молятся и просят Богородицу. Ведь полнота жизни наступает только при появлении детей.

Появляется множество приятных забот, но и вместе с этим очень много радости.

Любовь детей является безусловной, они просто любят родителей не за какие-то сладости или вещи, а за то, что они их родили. Ведь нет никого, кто будет так любить вас, как ваши дети. Они такие беззащитные, ласковые и ждут в ответ такой же любви и ласки.

Важно

Об этом обязательно нужно задумываться во время беременности. Ведь малыш — это большая радость, и скоро эта радость поселится в вашем доме.

Для этого нужно усердно просить в молитвах Богородицу и Господа нашего, благодарить и просить, чтобы роды прошли успешно, и наступило счастливое материнство.

Готовимся к родам духовно

Если женщина чувствует себя хорошо, у неё нет токсикоза, слабости и прочих всяких «подарков» беременности, она обязательно должна посещать храм.

Необязательно стоять всю службу, можно и сидеть, так как при беременности стоять долгое время физически очень тяжело. Перед родами лучше всего исповедаться и причаститься – после этого вы по-христиански точно готовы к появлению ребёнка.

Если раньше никогда этого не совершали, но очень хотелось, но не было решимости – это отличный повод набраться смелости и сделать этот серьёзный обдуманный шаг.

Ведь грехи есть у каждого человека, у кого-то больше, у кого-то меньше, но они есть. Даже в книге написаны подробности подготовки к исповеди есть перечисление грехов, которые могут быть у любого человека. Каждый найдёт их у себя.

После прохождения исповеди и причастия появляется такая необыкновенная лёгкость, наступает внутренняя чистота и понимание, что малыш будет рождаться на свет без грехов ваших.

Необходимо подольше сохранить это состояние, а лучше и на всю жизнь, навсегда.

Но живя земной жизнью, человек не может не грешить. Так, на каждом шагу нас подстерегают злость, раздражение, тоска, недовольство. Понимая, что Господь Бог находится внутри нас, будет проще противостоять и в душу не допускать все ненужное, плохое, идущее не от Господа. Обязательно нужно делать добро.

Женщина, которая ждёт ребёнка, уходит в себя. Те вещи, которые раньше могли каким-либо образом задеть её или обидеть, уходят на второй план. Свою эмоциональную защиту она получает от Господа. Она является домиком для своего малыша.

Молясь Богородице, женщина приносит в этот домик любовь и доброту, становится спокойной и уравновешенной. Молитва помогает перестроиться, улетучивается нетерпение и раздражения. У матери, которая вынашивает его в лоне веры, ребёнок будет достойным и верующим человеком.

Именно об этом мечтает каждая мать.

Обращение к Богородице в молитве при родах

Даже в давние времена роженицы произносили молебен пред чудотворными иконостасами Небесной Царицы, такими как:

 • «Целительница»,
 • «Федоровская»,
 • «Взыграние младенца»,
 • «В родах помощница»,
 • и многим другим.

Это не весь список, так как ему нет конца. Ведь на самом-то деле не важно кому молиться, лишь бы молитва при наступлении родов и помощи в родах была искренняя.

Молитва станет более сильной, если попросить, чтобы в тот период когда у будущей матери начались схватки, её близкие и родные произносили очень горячо молитвенное прошение, находясь либо дома перед иконами, либо в церкви.

У Богородицы есть множество образов, где она изображена с младенцем на руках. Однако икона Матери Божьей, такая как «Помощница в родах» пользуется огромным спросом у беременных женщин и рожениц.

Совет

Ведь сам образ Богородицы является покровительницей женщин и великой помощницей в различных ситуациях, именно поэтому к ней обращаются с самой сильной молитвой.

Божья матерь обязательно услышит прошение, которое исходит от всего сердца, и поможет, ведь Ей тоже довелось родильные муки испытать на себе.

Образ иконы Помощница в родах

Даже в древности, согласно истории, когда женщина рожала и чувствовала, что смерть уже рядом, она горячо молилась Божьей матери. В наше время во многих семьях, почитающих бога, можно увидеть неповторимое Её чудотворное изображение, перед которым читается молитва для роженицы при родах.

Обычно на этой иконе Богоматерь изображена стоя во весь рост, голова её непокрыта, волосы распущены и спадают на плечи. На груди её покоятся руки. Немного ниже рук на чреве расположено Предвечное Дитя, которое одной рукой благословляет, а другая находится на колене. Младенец одет в короткую одежду, благодаря чему видны ножки.

Верхнее одеяние Пресвятой имеет красный с позолотой оттенок и на каждом плече у неё располагаются по золотой звезде. Нижнее одеяние имеет тёмно-зелёный оттенок, и также золотые звёзды и позолоту.

По рукавам и воротнику расположена та же самая оторочка. Богоматерь стоит с немного наклонённой головой.

Младенец одет в одежду жёлтого цвета, которая также позолочена на груди и имеет отлив тёмно-зелёного цвета.

Сам образ очень необычен и размещён на полумесяце, что имеет сходство с такими иконами, как:

 • «Знамение»,
 • древним образом Богоматери «Помогательницы жёнам чады рождати».
Читайте также:  Преподобный серафим вырицкий: житие, мощи, молитва - православные иконы и молитвы

Прошение в молитве: в чём помощь?

Молитвенное прошение женщинам:

 • помогает снять болезненные и неприятные ощущения;
 • при сложных родах помогает облегчить процесс рождения ребёнка;
 • если во время протекания беременности возникают осложнения, то прошение помогает облегчить протекание беременности;
 • помогает при бесплодии;
 • если во время родов началось кровотечение, то прошение может остановить его;
 • в случае определения у малыша во время беременности каких-то отклонений, то обращение к Матери Божьей поможет крепкое и здоровое дитя произвести на свет.

Роды и молитва

Собирая вещи в роддом, обязательно нужно положить с собой икону Богородицы. Как только схватки отступают, и боль ослабевает, нужно молиться, произнося акафист Богородицы.

Пусть икона Царицы Небесной будет рядом. Она поможет миновать все плохое. Женщины, которые брали икону с собой, замечали её помощь. Роды проходили удивительно легко, а ребёнок рождался здоровеньким.

Необходимо верить и очень сильно молится.

Икона Помощница в родах

Источник: https://pravoslavie.guru/molitvoslov/molitvy/molitva-ikone-pomoshhnitsa-v-rodah.html

Сильная молитва при родах и сохранении беременности

8515 просмотров

Беременность для женщины — зачастую главная цель жизни. Мы говорили, что в последнее время не у всех она наступает во вовремя, очень много семей сами, без участия медицины, не способны зачать потомство. Потому долгожданную беременность хочется завершить рождением дитя, избежав угрозы выкидыша. Чтобы сохранить беременность и роды прошли вовремя читайте молитвы.

Чудодейственная сила молитв ни один раз демонстрировала свою силу в болезнях и исцелении. Поможет она и в родах. Не забудьте после родов поблагодарить высшие силы за помощь и счастье видеть здоровым своего ребёнка.

Главные иконы при беременности и родах

Молиться можно любой иконе, которая есть в доме: икона спасителя нашего Иисуса Христа, матери его Марии -Святой Богородице.

Перед иконами всех святых:  Матроне Московской, Ксении Петербуржской, Пантейлеймону но особой силой в этом деле обладает  икона Богородицы «Помощница в родах».

Существует несколько видов иконы «Помощница в родах», ее очень легко узнать по образу ребёнка при ней. Тем кому предстоит рожать- приобретите икону, пусть она охраняет вас.

Каким Святым молиться при беременности и родах

И не столь важно к кому вы будете обращаться в  молитвах,  перед какой иконой зажигать свечу, главное чтобы жила вера в душе. Прежде всего конечно в этом положении обращаются к святым женского рода. Но и мужчины могут оказать содействие. Так что молитвы к Николаю Чудотворцу, Пантелеймону здесь тоже уместны.

Сильная молитва при родах ко Господу Иисусу Христу

Ещё одна молитва в родах Иисусу

Эта молитва неканоническая, составленная скорее всего самими православными или кем то из священников но явно содержит скрытый код, так что стоит её использовать:

Молитва на легкие роды к Пресвятой Богородице:

Молитва Святой великомученице Екатерине (при трудных родах)

Молитва на удачные роды Тихвинской иконе Божьей Матери

Эту молитву следует читать родным и близким роженицы за её здоровье и здоровье ребёнка.

Молитва на сохранение беременности

И вот вы носите в себе новую жизнь. Но часто случается угроза выкидыша, чтобы этого не случилось, чтобы вы смогли выносить дитя до конца, в помощь вам слова следующего заговора. Нужно наговорить на стакан с водой и пусть в течение дня беременная выпьет 12 глотков из этого стакана. Слова которыми наговаривают воду:

Молитва при беременности, чтоб ребёнок был крепким и красивым

Вы беременны и как каждая мать хотите, чтоб ребёнок был здоров, счастлив и хорош собой.  В дни новолуния  умываясь, приговаривайте:

Защитный оберег при беременности

Все знают сколько случается неожиданностей в жизни, когда беременность оборачивается выкидышем. Чтобы не произошло с вами неприятностей, падений, ушибов болезней, важно сделать защитный обряд, прочитать такие слова:

Читают между схватками:

Обряд при долгих родах

Откройте все замки какие есть в доме. Зажгите свечу и читайте:

Очень надеюсь, что эти молитвы и обряды помогут вам при беренности, сохранят плод и вы с радостью и терпением дадите жизнь новому человеку.

Источник: https://OZagovorah.ru/zdorove/molitva-pri-beremennosti-i-rodah.html

Молитва Иконе Помощнице в родах: в чем помогает образ Божией Матери и какова его история

Беременность – самая счастливая пора в жизни любой женщины. Радостное ожидание малыша, новые чувства и ощущения — все это вызывает волнение, которое особенно усиливается к концу срока. Каждая женщина (особенно которая готовится стать матерью впервые) чувствует тревогу и страх при приближении конца беременности, и это понятно.

Женщины обращаются к молитве, ведь многое в этой ситуации зависит от промысла Божия. На кого еще надеяться, как не на Заступницу нашу, поэтому беременные молятся именно Ей в надежде, что Она услышит и умолит Своего Сына об удачном разрешении, здравии матери и малыша. К Ней быстрее всего доходит молитва.

«Помощница в родах» — специальный образ, написанный для подобных ситуаций.

Описание образа

Икона «Помощница в родах» живописует Пречистую с открытой головой, с неприбранными волосами. На ней надет хитон красного цвета, на плечах по звездочке.

В центре ее чрева в овале золотого цвета находится Младенец-Иисус, на некоторых Он без одежды, обнаженный, а на некоторых изображениях Он в желтом хитоне с зеленой полосой посередине.

Богородица поддерживает Его ладонями, как бы сохраняя. Голова ее чуть склонена набок.

На некоторых ликах Пресвятая Богородица изображена с покровом на голове, а по бокам находятся различные святые. Икона Божией Матери «Помощницы в родах» немного похожа по написанию на известную Богородицу «Знамение»: на ней Богомладенец также расположен посередине.

Икона Божией Матери «Помощница в родах» имеет очень красочное написание, от нее исходит теплое сияние (это заметно даже на фото). Богородица словно живая на нем, как будто слушает внимательно все просьбы молящихся и всех видит.

История появления

Образ Пресвятой Богородицы «Помощница при родах» был написан много лет назад. Но история происхождения его, где и кем написан, до сих пор неизвестна. Существуют разные версии, по одной из них этот образ пришел к нам из католичества.

Наиболее распространена следующая история появления иконы «Помощница в родах».

Один благочестивый христианин по имени Владимир со своей супругой мечтали иметь здоровое потомство, но первая беременность закончилась неудачно. В

о второй раз супруга благополучно доносила ребенка, но после появления ребенка она получила осложнения и целый месяц не вставала с кровати. Владимир в одиночку ухаживал за новорожденным.

Обратите внимание

Тогда мужчина стал горячо молиться Богу, и это так ему понравилось, что он решил посвятить всю свою жизнь Ему.

Владимир вскоре принял сан священства. Как-то раз в Великий пост он пришел на дом к одной старушке, чтобы причастить ее Святых Даров. Она решила преподнести ему в подарок лик, это был образ Пресвятой Богородицы, очень древний.

Когда о. Владимир очистил ее от слоя вековой пыли, то увидел, что образ называется «Помощница в родах». Тогда батюшка понял, что это знак, стал молиться перед ней, и вскоре жена выздоровела и подарила мужу еще несколько детей.

Священник решил принести ее в церковь, где верующие стали прикладываться к ней и обращать свои взоры к Пречистой Богородице.

Вскоре прихожане стали рассказывать батюшке, что после воззваний перед этим ликом кто-то почувствовал наступление желанной беременности, у кого-то благополучно разрешилась жена и т. д.

Значит, беременным и при родах икона действительно помогает! Список чудес был довольно большой, и тогда этот образ назвали чудотворным.

Местонахождение иконы

На вопрос, где находится чудотворный лик «Помощницы в родах», есть точный ответ. В данное время «В родах помощнице» можно поклониться в Серпухове под Москвой, где стоит собор св. Николая Чудотворца. Именно там и можно найти этот образ, помолиться, приложиться к нему и прочесть акафист перед иконой.

В Никольской церкви города Серпухова акафист перед этим ликом читается каждую неделю, и любой молящийся получает то, в чем нуждается в данное время.

«Помощница» — реальное чудо, явленное в это тяжелое время для укрепления веры христиан, а также для того, чтобы по молитвам к Божией Матери перед иконой «Помощница» число верующих умножилось в России, т. е. для решения демографической проблемы.

Также списки с этого чудесного лика можно встретить во многих храмах страны, например:

 • в Екатеринбурге в церкви Рождества;
 • в столице в храме Всех Святых (Красное село);
 • в г. Боровске Калужской области в Борисоглебском храме;
 • в Спасо Преображенской церкви в столице;
 • в Питере в Свято-Троицком Измайловском соборе.

Кроме того, во многих храмах и церковных лавках найдется этот образ, имеется он и в отделениях для беременных. Благодаря этому будущие матери могут взирать на него и обращаться к Заступнице в самые тяжелые часы разрешения от бремени.

О чем молиться перед этой иконой

На вопрос, в чем помогает эта икона, можно ответить следующим образом.

Просьба, обращенная к Богородице, никогда не бывает проигнорирована, Заступница Теплая рода христианского всегда слышит любое молитвенное воздыхание.

И редко кто уходит от Нее неутешенным. Она всех принимает и ходатайствует за грешников перед Своим Божественным Сыном.

Бывали случаи, когда даже приговоренные к смерти врачами исцелялись по молитвам к Ней. Особенно Богородица отзывается на прошения носящих во чреве, потому что Она Сама была Матерью в этой земной жизни. И хотя Ей незнакомы муки рождения, Она всегда сочувствует страдающим как милосердная Мать.

Все мы – дети для Пречистой, всем Она стремится помочь, даже когда в этом нет Промысла Божия, Она способна умолить Сына Своего. Тогда человек сразу чувствует облегчение и ослабление недуга.

Перед образом «В родах Помощница» молятся в следующих ситуациях:

 • при желании зачать малыша;
 • при бесплодии;
 • при угрозе выкидыша;
 • при отягощенном плодоношении;
 • перед началом схваток;
 • в течение всего периода родов.

Молиться может как сама роженица, так и ее близкие, члены семьи и друзья.

Молитва перед этим ликом Богородицы способна:

 • ускорить течение процесса появления ребенка;
 • даровать долгожданное зачатие;
 • сделать чревоношение благополучным;
 • облегчить страдания;
 • уменьшить болевые ощущения;
 • избавить от кровотечения;
 • подарить здоровье маме и младенцу;
 • избавить от трагедий и врачебных ошибок при родах;
 • устранить травмы и патологии у младенца.

В чем еще может помочь эта икона, пусть женщина проверит на себе. Главное — иметь твердую веру и упование на помощь Пречистой Богородицы. Вера и упование способны творить настоящие чудеса. Найти икону «Помощница» можно найти в любой церковной лавке по фото.

Молитва перед образом «Помощница в родах»

Взывать в молитвах к Пречистой можно в любое удобное время, главное, молитва должна быть сопряжена с твердой верой. Текст молитвы перед образом «В родах Помощница» находится в конце акафиста этой иконе. А также иногда молитва бывает напечатана на обратной стороне иконки. В церкви под этим образом тоже иногда можно прочесть текст этой молитвы.

Звучит она таким образом:

Текст этой молитвы очень трогательный, в ней Матерь Божия называется Нашей Матерью, Заступницей. И хотя она родила Младенца Христа без боли, но понимает наши скорби, слышит наши вздохи и прошения, и просит за нас Своего Сына и Бога Нашего. Ко всем Она относится как ласковая и заботливая Мать, всем хочет помочь и спасти нас от бед и напастей.

Она не желает погибели рожениц и малышей, поэтому к Ней и направлены многочисленные взоры женщин, находящихся в трудные часы разрешения от бремени, и их ближайших родственников. В молитве испрашивается здоровья плодоносящим женщинам и малышам, удачный исход таких трудных испытаний.

Важно

В появлении человека на свет во многом ход событий зависит от промысла свыше, поэтому мы и полагаемся в основном на Милость Божию.

В молитве, изложенной выше, испрашивается людям земным, которые приговорены в муках рождать на свет своих детей, наименее болезненный процесс и благополучный исход их. Также просится, чтобы Господь не воздал молящимся по грехам их, но проявил Свою великую милость и снисхождение и помиловал Своих рабов.

В конце прошения обещается, что молящиеся, обращающиеся к Пречистой, восславят Ее и Вседержителя и возблагодарят подобно евангельским детям. Молитва должна возноситься с несомненной надеждой и слезами, тогда Божия Матерь обязательно исполнит просимое.

Есть еще такой текст молитвы перед этим образом:

День памяти этой иконы — 8 января. В тот же день празднуется икона «Блаженное чрево». Это похожий образ Пречистой Богородицы, на нем Она нарисована кормящей младенца Иисуса. Перед этим образом тоже просят об удачном исходе беременности, здоровье матери и младенца.

Источник: https://religiya.guru/molitvy/silnaya-molitva-ikone-pomoshhnitse-v-rodah-v-chem-ona-pomogaet.html

Молитва-помощница в родах Феодоровской Божьей Матери, Матроне Московской и другим Святым

Беременность и роды для женщины — ответственный период. Немаловажное значение приобретает психологическая и духовная подготовка к серьёзному процессу. Жизнь — это дар Божий. Без воли и желания Создателя ни один человек не приходит в этот мир.

Совершенно логичным представляется просить Бога о даровании детей, их благополучном вынашивании, рождении и воспитании. Разберёмся с вопросом о молитве: что это такое, её сила и атрибуты. Как сложилась церковная традиция молитвенного правила на этапе вынашивания и родов.

Кому и как нужно возносить прошения.

Что такое молитва

Молитва — это обращение человека к высшим силам: к Господу, Матери Божьей, ангелам и святым. Основу христианства составляет не просто объём знаний, но живой опыт общения с Богом. Духовную жизнь верующего человека невозможно представить без молитвы.

Читайте также:  Молитва елеазару анзерскому - православные иконы и молитвы

Она входит в утреннее и вечернее правило, а когда становится внутренней потребностью души, то совершается в уме и сердце постоянно.

Молитва по содержанию условно подразделяется на следующие виды:

 • благодарственные (благодарим Бога);
 • хвалебные (хвалим Бога);
 • просительные (просим Бога);
 • покаянные (каемся в грехах);
 • ходатайственные (просим за кого-то).

Молитва предполагает обязательное наличие веры в Бога, как движущей силы прошений. По качеству молитва может быть:

 • устной;
 • умной;
 • сердечной.

Устная форма характерна на начальных этапах научения молитве, когда при чтении ум человека рассеивается, не способен сосредоточиться на словах. Умная произносится с проникновением в смысл слов. Наивысший образец — сердечная, понимается умом и чувствуется сердцем.

Сердечная молитва присуща святым и людям высокой духовной жизни

По форме выражения молитва делится на общественные и частные. Первые совершаются коллективно, в храме, вторые — конкретным человеком дома.

В последнее время приобрела популярность молитва по соглашению, как разновидность общественных прошений. Суть её заключается в договорённости нескольких людей молится о конкретном деле в определённый час.

Например, беременные женщины договариваются по времени читать акафист Божьей Матери о благополучном родоразрешении.

Молитва в храме или дома сопровождается возжиганием свечей, лампад, благовонием, крестным знамением, земными или поясными поклонами. В церкви на службах обязательно совершается каждение. Все внешние атрибуты священнодействия ценны не сами по себе и не являются самоцелью, а производятся для правильного внутреннего молитвенного настроя.

Какой силой она обладает

Сила молитвы напрямую зависит от веры молящегося. Особым действием обладают прошения праведников. Нельзя сказать, что просьбы грешных людей остаются без ответа. Господь слышит и видит всех, но иногда не спешит исполнять наши желания.

Причин тому может быть несколько:

 • потребительское отношение к Богу, человек не живёт по Божьим заповедям, а обращается к Создателю только в трудных жизненных обстоятельствах;
 • человек не проявляет милосердие и любовь к своим ближним;
 • потому что не пришло ещё время исполнения прошения;
 • иногда человек хочет получить всё сразу и без труда;
 • молитва может исполниться невероятным способом;
 • Господь хочет вознаградить за терпение просящего;
 • человек просит то, что ему не полезно.

Святые отцы утверждают, даже если молитва не исполняется мгновенно, это не значит, что она остаётся бесплодной.

Поскольку само пребывание в общении с Богом приносит человеку несказанную пользу, радость и утешение.

Даже в научной среде, где не все являются верующими людьми, проводилось исследование и было доказано, что молитва благотворно воздействует на все системы и органы человека.

Эти слова Спасителя подтверждают особую силу коллективной молитвы, когда несколько человек просят об одном деле. В связи с этим в христианстве с древних времён сформировались общие богослужения, и современное духовенство призывает всех верующих обязательно участвовать в храмовых молитвах как можно чаще. По заповеди Господней положено посещать храм по воскресеньям и праздникам.

Как правильно молиться

Для правильного молитвенного настроя в православном христианстве созданы все условия. С древних времён принято взывать к Богу и святым стоя, но есть исключения для беременных, больных, немощных. Личная молитва творится перед домашним иконостасом с возжжёнными свечами, лампадами, фимиамом.

Нельзя приступать к разговору с Творцом сразу после земной суеты, нужно некоторое время, чтобы настроиться, усмирить свои эмоции и страсти. По возможности возносить прошения к Богу и святым нужно в спокойной обстановке, не отвлекаясь и не рассеиваясь мыслями.

В православии при молитвенных излияниях человек обязательно осеняет себя крестным знамением, творит поклоны земные или поясные.

Когда у человека сформировалась потребность в молитве, то заученные славословия и просьбы можно произносить в любом месте: транспорте, очереди, ожидании, если ум свободен. Обращаться к Богу и святым можно как текстами, составленными святыми и священнослужителями, так и своими словами.

Следует помнить, что молитвы святых для нас являются своеобразной азбукой, по которой мы учимся молитве. Например, святитель Феофан Затворник советует сначала молиться по молитвослову, а если во время чтения душа возжелает высказать свои слова, то не препятствовать ей в этом. (см. свят. Феофан Затворник.

Четыре слова о молитве. )

Все внешние атрибуты молитвы: иконы, свечи, ладан, положение тела, одежда и др. — нужны только для правильного внутреннего устремления к Богу

Следует знать, что только Господь имеет силу исполнять наши прошения.

Поэтому, когда мы обращаемся к святым, должны просить Их святых молитв об исполнении желаний. Угодники Божьи находятся рядом со Христом и их молитвы Господь услышит скорее.

Только Пресвятая Богородица имеет особое положение и Её можно напрямую просить о помощи.

Молитвы в родах

Роды — процесс трудозатратный и болезненный, молиться по правилам вряд ли получится. К родам нужно готовиться физически и морально в течение всей беременности, а лучше до неё.

Верующие женщины по силам непременно участвуют в богослужениях, исповедуются и причащаются.

Непраздная православная христианка исполняет положенное ей молитвенное правило, а некоторые дополнительно берут благословение на чтение акафистов или канонов Божией Матери.

Во время самих родов читать длинные тексты не удастся, если возможно в перерывах между схватками лучше взывать к Богу краткими молитвами:

 • Господи помилуй;
 • Боже, милостив буди мне грешной;
 • Пресвятая Богородица, помоги;
 • Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешную;
 • и другие.

Сейчас почти во всех родильных комнатах стоят иконы Богородицы, Спасителя и других святых, которые помогут настроиться на молитву. При желании всегда можно обратиться за помощью.

Без преувеличения можно сказать, что роды — процесс на грани жизни и смерти.

В таких ситуациях Господь всегда рядом и слышит всех без исключения, главное — твёрдо верить, что облегчение наступит и радость встречи с долгожданным малышом затмит все предшествующие муки и боли.

После благополучных родов нужно обязательно вознести хвалу Господу. Для этой цели в храмах существуют специальные службы: благодарственный молебен, ектения. Другой вариант — поставить свечи и помолиться своими словами.

В православной практике имеются специальные короткие благодарственные молитвы. Например:

 • Слава, Тебе, Боже;
 • Слава Богу за всё;
 • Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков.

  Аминь;

 • Благодарю, Тебя, Христе, Боже наш.

Специальные благодарственные молитвенные возношения Господу и Богородице, которые можно читать в любых ситуациях

К сожалению, роды — процесс непредсказуемый. Даже при идеально протекающей беременности, гарантировать на 100% благоприятный исход врачи не в состоянии.

Верующие люди хорошо понимают, что Господь по великой любви даёт тяжёлые испытания. Если что-то пошло не так, не нужно отчаиваться, а стоит поразмышлять о причинах события и усилить молитву. Святые отцы учат, что благодарить Бога нужно не только за радостные события, но и за скорбные тоже.

Такое состояние приходит не сразу, а в постепенном развитии духовной жизни.

Пресвятой Богородице

По сложившейся благочестивой традиции, в родах и во время беременности женщины чаще всего молятся Матери Господа. Она является Великой Заступницей православных христианок, всегда помогает в сложных ситуациях. Зачатие и сохранение ребёнка, воспитание детей, семейное благополучие и т. д. — все эти вопросы поможет решить Царица Небесная.

Помощь в родах просят у икон «Скоропослушница», «Целительница», «Слово плоть бысть», «Взыграние младенца» и других. При трудностях в родах обращаются к иконе Фёдоровской Божьей Матери, «Призри на смирение» и др.

Мольбы о благополучном грудном вскармливании возносят иконе «Млекопитательница». Но нужно знать, что Пресвятая Богородица одна, а Её огромная любовь и помощь всем выражается в большом количестве чудотворных образов.

Вообще, молиться можно любой иконе, какая есть в наличии или лику, который особо полюбился.

На икону «Помощница в родах»

Икона «Помощница в родах» — самая распространённый образ Богородицы, к которому прибегают роженицы. В церковной лавке продаются удобные карманные варианты икон с молитвой, которую можно всегда носить с собой и взять на роды.

Пресвятая Богородица родила Сына своего безболезненно, но знает и понимает страдания рожениц и всегда облегчает процесс родов

Святой Праведной Матроне Московской

Великая угодница Божья — святая Матрона Московская в земной жизни была человеком высокой духовной жизни. Она является практически нашей современницей, годы жизни 1881–1952 гг. В 2004 году состоялась её общецерковная канонизация.

На сегодняшний день святая Матрона — самая почитаемая русская святая. По её молитвам происходит множество чудес и исцелений, причём не только с православными, но и невоцерковлёнными и инославными людьми.

Обращаются к Матроне по любым земным нуждам.

В земной жизни Матрона была слепой и парализованной, перенесла множество страданий, но с терпением и верой несла свой крест

Если блаженная Матрона является любимой святой, то можно взять благословение на чтение акафиста. Как правило, акафист читают ежедневно в течение 40 дней. Молиться лучше до беременности или во время неё. В самих родах взывать только краткими прошениями.

Господу

Основная часть молитвенного правила православной христианки состоит из прошений к Господу. Если беременная женщина регулярно читает молитвы утром и вечером, то этого вполне достаточно.

В особых случаях можно обсудить со священником чтение дополнительных текстов. Важно — не перегружать личное правило, лучше читать понемногу, но регулярно.

Молитва — это тяжёлый духовный труд и учиться ему нужно постепенно, обсуждая все неясные моменты со священником.

Совет

Во время родов, кроме кратких молитв, приведённых выше, можно читать, например, «Отче наш». Это небольшая молитва, которую, как правило, многие знают наизусть. «Отче наш» — единственная молитва, которую дал нам Господь в Евангелии. Все остальные тексты были составлены позднее людьми высокой духовной жизни.

В молитве «Отче наш» содержатся просьбы о всех необходимых для людей земных и небесных нуждах

Можно использовать и такой текст.

Святой Анастасии Узорешительнице

Святая Анастасия — христианская великомученица IV века. Узорешительницей названа потому, что ухаживала за христианами, томящихся в темнице. В церковной традиции святой Анастасии молятся для благополучного родоразрешения.

У восточных славян святая считалась покровительницей беременных и целительницей, поэтому ей молились во время родов

Святой великомученице Екатерине

Святая Екатерина — великомученица IV века. Она получила прекрасное образование, обладала разумом, мудростью и красотой. Уверовав во Христа, претерпела страшные муки и была обезглавлена. По традиции ей молятся при трудных родах.

Художественно-символически изображается увенчанная короной, с книгой, символом её знаний, с пальмовой ветвью, знаком мученичества на колесе с шипами; иногда с мечом, которым её обезглавили

И другая молитва святой Екатерине.

Другим Святым

Молиться о благополучном вынашивании и родах принято и другим святым.

Например:

 • пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи;
 • святым праведным Иоакиму и Анне, родителям Богородицы;
 • святому великомученику и целителю Пантелеимону;
 • святителю Николаю Угоднику;
 • блаженной Ксении Петербургской;
 • святой преподобной Мелании Римляныне и другим.

Святые угодники Божьи — наши старшие братья и сёстры, они всегда рядом и всегда слышат пламенное прошение верующей души. По сути, молиться в беременности и родах можно любым святым.

У каждой православной женщины есть свои любимые святые, с которыми установлена особенная духовная связь.

Как правило, после обращения к близким сердцу святым в душе поселяется благодать, тишина, спокойствие, мир и радость.

Особенности прочтения молитв при родах дочери (когда рожает дочь)

Если во время беременности женщина способна молиться сама, то в родах усиленно взывать к Богу невозможно, иногда боль затмевает разум.

Обращаться к Господу, Богородице и святым на этапе рождения ребёнка могут любые родственники: муж, мать, сестра, подруга и т. д.

Для близких роженицы правильным вариантом действий будет обсудить молитвенное правило со священником и взять благословение на чтение. Самостоятельная нагрузка священными текстами может пагубно отразиться на духовной жизни.

До пришествия Христа женщина находилась в бесправном положении. Господь, придя на землю, возвысил роль женщины. Сын Божий сделал из своей Матери Царицу неба и земли, ведающую помышления человеческих сердец.

Даже страдая на кресте, Христос проявляет заботу о своей Пречистой Матери, поручая Её на попечение своему ученику Иоанну. Святые отцы поясняют, что в тот момент Дева Мария усыновила себе весь род христианский.

Возвеличив в лице Царицы Небесной роль женщины и матери, Господь проявляет особую благосклонность к материнской молитве.

Сердечное, слёзное прошение за дочь имеет огромную силу. Молитва матери со дна моря достанет — это выражение уже давно стало пословицей, составленной не для красивого словца, а выражающей истину, которая подтверждается житиями многих святых и чудесными историями наших современников.

Отзывы женщин о том, помогает ли молитва при родах

На вторые и третьи роды я тоже брала с собой маленькую икону Божьей Матери «Помощница в родах». Когда перерывы между схватками были побольше, читала полностью молитву. Потом уже только короткими возгласами, но зато от всей души. Не скажу, что боли не было совсем, но молитва согревала сердце и давала надежду. Слава Богу, всё прошло хоть и больно, но быстро.

Между первыми и вторыми родами у меня большой перерыв. Заметила один интересный факт: в 90-х годах в родильных комнатах не было икон. По разговорам со знакомыми мамочками, по отзывам в интернете поняла, что с недавнего времени многие роддома обустроены Святыми Ликами. Уверена, если бы молитва не приносила помощь и утешение, вряд ли эта традиция прижилась в настоящем времени.

Источник: https://budumamoi.com/poleznoe/voprosy-very/molitva-v-rodah-pomoshhnitsa.html

Ссылка на основную публикацию